Talk on scientific methods

Ericsson Researcher Aneta Vulgarakis in a 20 min presentation and a 35 min panel talk with Sveriges Unga Forskningslandslag. How do we build AI systems that humans can trust? Isn’t trust an abstract quality? Trustworthy AI is crucial to the widespread adoption of AI. In this panel we discuss the role of AI in building zero-touch trustworthy systems.

 

 

Materialet är framtaget av

ERI_vertical_RGB

Mål

Översiktligt kunna beskriva och exemplifiera vad AI och zero-touch systems är genom att använda relevanta begrepp.

Kunna resonera kring potentiella möjligheter och problem kopplade till teknikens påverkan på samhället.

Tidsåtgång

1 förberedande läxa + 1 lektion, alt 2 lektioner

Upplägg/Metod

Titta på videon - diskussion - presentation

Kurser, koppling centralt innehåll

Samhällskunskap 1a2 och 1b: Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.

Teknik 1: Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Teknik - specialisering: Teknik och teknikutveckling inom valt teknikområde, till exempel design, produktutveckling, informations-, medie-, produktions-, el och förbränningsteknik eller samhällsbyggande. Teknik i ett hållbart samhälle, till exempel energi- och resurseffektivisering.

Engelska 5: Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.

Engelska 6: Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till samhälls- och arbetsliv samt elevernas utbildning.

Samarbete mellan engelska och teknik

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen, alt del av filmen (presentation och/eller paneldiskussion).

Dela in eleverna i mindre grupper och diskutera frågorna på svenska eller engelska.

På elevsidan finns även en elevinstruktion på engelska.

  1. På vilka sätt kan AI bli viktigt i framtiden?
  2. Ser du några risker med användande av AI? Vilka? Håller du med personerna i filmen om deras syn på möjligheter och risker?
  3. Ser ni någon risk med om tekniken inte blir tillgänglig för alla?

  4. Vilka står bakom filmen? Har de en positiv eller kritisk inställning till tekniken? Tycker ni att de ger en realistisk bild eller överdriver/underdriver de möjligheterna och riskerna? Varför i så fall, tror ni?

  5. Anteckna något ni tycker är extra intressant/skrämmande/inspirerande, som ni vill lyfta i klassen.

Avsluta genom att samlas åter i helgrupp och sammanfatta vad som diskuterats i grupperna.