Cybersecurity (c) Gustav Gräll 08

Är du säker?-materialet ger eleverna insikt i vikten av digitaliseringens roll genom ett projektarbete (10 lektioner) eller kortare klassrumsarbete (5 lektioner) kopplade till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen.

Mål

Att eleverna får lära sig om och träna på ett säkert användande av internet. Det är viktigt att eleverna förstår vilka risker som finns i samband med det digitala. Men det är lika viktigt att också lyfta positiva aspekter och möjligheter som kommer med tekniken. Ökad kunskap och medvetenhet bidrar till att skapa förtroende och sänka tröskeln för användandet av nya lösningar som förbättrar människors vardag.

Utbildningsmaterialet går därför ut på att eleverna får skapa visioner och utveckla idéer samtidigt som de inkluderar tankar om säkerhetsaspekter i sina idéer.

Undervisningsmaterialet är inriktat mot ett specifikt globalt mål – #11: Hållbara städer och samhällen, då många digitaliserings- och teknikaspekter återspeglas i detta mål.

 

Upplägg/Metod

Projektets kostnadsfria utbildningsmaterial för skolan består av en föreläsning som hålls av IT-experter, undervisningsmaterial för att arbeta vidare med IT-frågor i klassrummet samt fem digitala lektioner. Samtliga delar är ämnesövergripande och kompletterar varandra, men kan även användas fristående.

Tidsåtgång

Föreläsning med IT-expert: 1 lektion

Undervisningsmaterial Är du säker?: 5–10 lektioner

Digitalt undervisningsmaterial: 1–5 lektioner

Koppling till Lgr22

Materialet berör flera skolämnen såsom teknik, samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen, matematik, svenska, engelska samt områden som digital kompetens, presentationsteknik och källkritik. Inom alla dessa delar får eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. Läs mer om materialets koppling till kurser och centralt innehåll. 

Vem står bakom materialet?

Materialet har tagits fram av Unga Forskare inom ramen för vår verksamhet Cybersecurity Academy. Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

LÄRARHANDLEDNING

 

Om lärarhandledningen

Undervisningsmaterialet för högstadiet är skapat för att du som lärare själv ska kunna jobba med IT-frågor i klassrummet. Du behöver inte ha IT-kompetens eller undervisa i teknik. Till skillnad från föreläsningen och det digitala materialet, som behandlar en del specifika tekniska områden, behandlas IT-ämnen i detta material ur ett samhällsperspektiv. Här kopplas digitaliseringens roll till de globala målen. Materialet innehåller förslag för både ett kortare och ett längre och mer intensivt arbete. Beroende på hur mycket tid du kan lägga på ämnet kan du antingen använda materialet till projektarbete (10 lektioner) eller klassrumsarbete (5 lektioner).

Beställ en tryckt version via utbudet.se

ANNAT MATERIAL

Vad erbjuder vi mer?