Embla-Uppsala-universitet-organ-pa-chip

Vill dina elever lära sig mer om forskning - med djurförsök eller andra metoder? Hur kan man resonera kring djurförsök utifrån olika etiska teorier? Tre lektioner om forskning med och utan djurförsök.

 

 

Materialet är framtaget av

3R-center_neg

Mål

I tre lektioner om forskning, djurförsök, etik och djurförsöksfria metoder får eleverna lära sig mer om begreppet 3R, som handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök. Det är Sveriges 3R-center som står bakom materialet. 3R-centret är en del av Jordbruksverket.

Tidsåtgång

1-3 lektioner

Lektionerna är tänkta att användas fristående eller i denna ordning:

 • Välkommen till forskningens värld!
 • Djurförsök, 3R och etik
 • Djurförsöksfri forskning

Upplägg/Metod

Input - diskussion - presentation

Varje lektion består av:

 • Individuellt – lär dig mer om ämnet
 • Arbete i grupper och diskussion i helklass
 • Testa vad du har lärt dig
 • Fördjupning - lär dig mer

Eleverna kan arbeta med materialet via dator eller surfplatta – inför eller under lektionen. Materialet kan också användas för genomgång i helklass via projektor.

Kurser, koppling centralt innehåll

Naturkunskap:

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 1:

 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.

Biologi 2:

 • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Modeller och teorier som idealiseringar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.

Djur för forskningsändamål:

 • Alternativ till användning av försöksdjur – möjligheter och begränsningar.
 • Skötsel och hantering av forskningsdjur.
 • Etik i samband med användning av och arbete med forskningsdjur. Etiska nämnder och internationellt arbete inom området.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med forskningsdjur, till exempel angående införskaffande av djur, djurhållning och skötsel och användning av forskningsdjur.
Läs mer
Läs mindre

LEKTIONSMATERIAL

Introduktion

 

En forskare måste alltid ställa sig frågan – vad är den bästa metoden som jag kan använda för att besvara min forskningsfråga? Idag kan det ibland vara ett djurförsök som är den bästa metoden, men det finns också många andra metoder som cell- och datormodeller och utvecklingen går framåt hela tiden. 3R är en internationell förkortning för orden replace, reduce och refine – eller att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Själva lektionsmaterialet och lärarhandledningarna ligger på plattformen Gratis i skolan. Se nedan för beskrivning av lektionerna och länken till respektive lektion.

Välkommen till forskningens värld!

Lektion 1 symbolbild

I den här lektionen får eleverna lära sig hur en forskare arbetar med olika naturvetenskapliga metoder. Eleverna får också lära sig vad djurförsök är och vad begreppet 3R står för.

Att arbeta med vetenskaplig forskning är att söka ny kunskap på ett metodiskt sätt. I forskning som handlar om människokroppen kan en forskare arbeta på många olika sätt för att få fram resultat. Ibland kan en forskare göra försök med människor – frivilliga försökspersoner, men när det inte går behöver hen istället en modell att göra sina försök på. För att resultaten ska bli relevanta för hur det faktiskt fungerar i en levande människa måste modellen vara så lik människan som möjligt. En sådan modell kan vara en cellodling, en datormodell eller ett levande försöksdjur.

 

Till lektionsmaterialet och lärarhandledningen

Djurförsök, 3R och etik

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om djurförsök och vad begreppet 3R står för. De får också lära sig hur man kan resonera kring djurförsök utifrån olika etiska teorier.

När djur används i forskning kallas det för djurförsök och djuren kallas försöksdjur. Alla som på något sätt kommer i kontakt med försöksdjur behöver också arbeta med 3R – som står för att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Enligt svensk lag får vi använda djur i forskning, men betyder det att det alltid är etiskt rätt? Olika etiska teorier ger olika svar på den frågan.

 

Till lektionsmaterialet och lärarhandledningen

Lektion 3 symbolbild

Djurförsöksfri forskning

Lektion 2 symbolbild

I den här lektionen får eleverna lära sig om djurförsöksfria forskningsmetoder och hur de kan användas för att ersätta djurförsök.

En stor del av dagens forskning utförs med djurförsöksfria metoder. Forskare använder ofta mer än en metod och mer än en modell. Någon del i en studie kanske kan genomföras med frivilliga försökspersoner, andra delar kan genomföras med odlade celler. Fler slutsatser kan vi få fram med hjälp av matematisk modellering och beräkningar av stora mängder data. Forskare kan även behöva utveckla helt nya metoder för att hitta bättre sätt att besvara en forskningsfråga på. Ibland kan en ny metod också användas för att ersätta djurförsök.

 

Till lektionsmaterialet och lärarhandledningen

MER INFORMATION

Sveriges 3R center

Sveriges 3R-center

 

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetens­centrum och en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. De tar bland annat fram olika råd och publikationer. De sprider kunskap genom utbildningsinsatser, seminarier och informationsmaterial. De ger även stöd till och samarbetar med olika samhällsaktörer.

Jordbruksverket

 

Jordbruksverket är den myndighet i Sverige som hanterar försöksdjursfrågor. Jordbruksverket är också den myndighet som ansvarar för de regionala djurförsöksetiska nämnderna vars uppgift är att pröva alla djurförsök innan de utförs. På jordbruksverket.se finns mer information om de krav som ställs för att få arbeta med djurförsök och hur den etiska prövningen går till. Här kan du hitta statistik för användningen av försöksdjur och läsa populärvetenskapliga sammanfattningar av djurförsök som utförs i Sverige.

Jordbruksverket