Ett samtal om vetenskaplig metod:

Kemisten Ulf Ellervik intervjuas av eleverna Alva och Debdut.

Mål

Målet är att ge eleven en förståelse för den naturvetenskapliga metoden från utformning av ett experiment, för- och nackdelar med olika metoder till hur man kan tänka när man kör fast i sin metod och hur finansieringen av ett forskningsprojekt kan styra utförandet.

Eleven ska kunna resonera kring vad som kännetecknar den naturvetenskapliga metoden och vilka typer av metoder som finns. Eleven ska på en övergripande nivå förstå hur hen kan disponera sitt arbete från utformning av experiment till testning och hur det harmonisera med rapportskrivandet. 

Filmen ger eleven en första förståelse och introduktion till några av de allra första frågorna man stöter på när det kommer till att börja närma sig och välja metod. Filmen ger tips och råd på vägen och kan ses i uppstarten av sitt gymnasiearbete. 

Tidsåtgång

1 lektion

Upplägg/Metod

Film - diskussion

Kurser, koppling centralt innehåll

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.

Naturvetenskaplig specialisering

Att samla in, sovra, strukturera och värdera information samt att dra slutsatser utifrån informationen är centralt för en fördjupad vetenskaplighet. Undervisningen ska därför innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av modern informationsteknik.

 

Samarbete mellan engelska, svenska och de naturvetenskapliga ämnena

LÄRARHANDLEDNING

Dela länken till elevsidan med dina elever. Sidan innehåller lektionsmaterialet och instruktioner.

Låt eleverna titta på filmen och hitta svar på följande frågor:

  1. Vad kännetecknar den naturvetenskapliga metoden?
  2. Vilka olika typer av metoder finns, och hur väljer man rätt metod?
  3. Hur går ett forskningsprojekt till i praktiken?
  4. Vad gör man när man kör fast, eller om man får motstridiga resultat?
  5. Och när bör man börja skriva på rapporten?

Diskutera sedan i klassrummet.